1. İş Sahibinin;
    a.  Adı                                                      : ALTINBAŞAK UN İRMİKVE YEM SN.TİC.A.Ş..
 
    b.  Adresi                                                      : Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN                                                                                                            
    c.  Telefon Numarası                               : 0362-7142138      
 
    d.  Faks Numarası                                   : 0362-7146070
    e.  Elektronik Posta Adresi                     : altinbasakun@hotmail.com
     f.  Firma Yetkilisinin Adı-Soyadı-Unvanı  : ALİ İKİZ - Başkan
 
2. Satın Alma Konusu İşin;
    a.  Adı                                                      : Altınbaşak Un Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi
    b.  Tanımı                                                 : Altınbaşak Un Fabrikası Kapasite Artırımı ve Teknoloji Yenileme Projesi kapsamında makine ekipman alım işi
    c. Yapılacağı Yer (Teslim Adresi)           :  Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN                 d.  (Fiziki) Miktarı ve Türü:
 
 

Sıra No Malın Cinsi/Kalem No Miktar (Adet)
1 Un Silosu 6.Adet
2 Kepek Silosu 5 Adet
3 Kova 260 Elevatör P6 Red. 12m 4kw (Kepek Paketleme) 1 Adet
4  Rotoflow Ø160 0,75 Kw Vibro 11 Adet
5 Q220 Tüp Vida 3 Adet
6 Q220 Tüp Vida 3 Adet
7 Q300 Tüp Vida 1 Adet
8 Q220 Tüp Vida 5 Adet
9 Q300 Tüp U Vida 1 Adet
10  Çift Tartım Çift Boşaltım Un Torbalama 1 Adet
11 Kepek Silo Dolum Eklüs Ve Blower 1 Adet
12 Kepek Silo Dolum Yön Klapeleri 2 Adet
13 Razmol Bongalite Silo Dolum  Eklüs Ve Blower 2 Adet
14 Un Silo Dolum Asprasyon Filtresi 1 Adet
15 Kepek,Razmol Bongalite Silo Dolum Asprasyon Filtresi  (Ortak Çalışacak) 1 Adet
16 Un Torbalama Asprasyon Filtresi 1 Adet
17 Un Torbalama Blower Dolum Hattı 1 Adet
18 Yükleme Bantı 1 Adet
19 Un Torbalama Mürekkep Püskürtme Cihazı 1 Adet
 


    e.  Hizmete Ait (varsa) Diğer Bilgiler :
 
3. Satın Alma İşine İlişkin Bilgiler ;
    a.  Satın Alma Usulü                                  :  Rekabete Açık Ulusal İhale Usulü
    b.  Satın Alma İşinin Yapılacağı Adres       :   Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN
    c.  Malın teslim edilme ve teslim alma şekli, şartları: ürünler eksiksiz olarak teslim edilmeli ve teslim alındığına dair form yüklenici firmaya teslim edilmelidir.
 
 
c.  Satın Alma Komisyonu Toplantı Yeri         :  Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN                    
    d.  Tarihi ve Saati                                      :  07/06 / 2018 - 12:00
 
4. Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati :
  a.  Tekliflerin Sunulacağı Yer                       : Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN
    b.  Son Teklif Verme Tarihi  ve Saati     : 06/06 / 2018 - 17:00
 
5. Satın alma dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
Mal Alımı teklifleri hazırlanırken Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap uygulama kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, satın alma kitabı ve uygulama rehberine göre hazırlanmalıdır.
a.   İdari Şartname
b.   Teknik Şartnameler
c.   Teklif Vermeye Davet
d.   Temin Kayıt ve Şartları
 
6. Tekliflerin geçerlilik süresi, teklifin teslim alındığı tarihten itibaren en az 45 (kırkbeş) gün olacaktır.
 
7. Teklif verecek olanların iş sahibi yatırımcı tarafından onaylı dökümanı alması zorunludur.
 
8.  Teklifler, teklif veren firma yetkilileri tarafından kaşeli ve imzalı olarak verilecektir.
 
9. Teklif mektupları firmanın başlıklı kâğıdına ve yatırımcıya hitaben düzenlenecek ve mutlaka tarih olacaktır.
 
10. Tekliflerin dili Türkçe, para birimi ve ödeme Türk Lirası ile olacaktır. Teklif fiyatı açık olarak (yazı ve rakam ile) belirtilecek olup, yukarıdaki teslim adresine teslim masrafları ve  KDV hariç olarak verilecektir.
 
11. Şartnamelerin incelenip, şartnamelerde belirtilen hususların kabul edilip/edilmediği yazılı olarak belirtilecektir.
 
12. Potansiyel tedarikçilerin tüzel kişiliğini gösterecek, Esnaf ve Sanatkârlar odası veya Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri (noter onaylı), vergi levhası fotokopisi eklenecektir.
 
13. Potansiyel tedarikçiler ana bayi ise ana bayilik sözleşmesi, üretici ise imalatçı belgesi, tali bayi ise banka referans mektubu (satın alma bedelinin en az %20’si) ve benzer iş deneyim veya iş bitirme belgesi (satın alma bedelinin en az % 75’i) eklenecektir. Bu belgeleri eksik olan tedarikçilerin teklifleri geçersiz teklif olarak değerlendirilecektir.
 
14. Yükleniciye sipariş mektubu gönderme ve sözleşmeye davet öncesi, yükleniciden banka teminat mektubu (satın alma bedelinin en az %3’ ü) istenmektedir.
 
15. Mal bedelinin ödeme şekli şirket hesabından yüklenici firmanın şirket hesabına KDV dahil olarak banka hesabından gönderilecektir.
 
16. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilecektir. Yedek parça konusunda 5 yıl süreyle yedek parça hizmeti verilmelidir.
 
17. Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.
 
18. Satın alma işlemleri sonucu, kararın satın alma yetkisi komisyon tarafından onaylandığı ve sipariş mektubunun yüklenici eline ulaştığı günü izleyen en geç 5(beş) gün içinde sözleşme imzalanacaktır.
 
19. Aranılan nitelikleri taahhüt eden fakat sözleşme imzalama aşamasında bu nitelikleri taşımadığı anlaşılan teklifler geçersiz sayılacaktır.
 
20. Ödeme iş gerçekleşmesine bağlı olarak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan usul ve esaslarına göre yapılacaktır.
 
21. Bu satın alma ve sözleşmenin uygulanmasında, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 12.Etap kapsamında 2017/22 numaralı tebliğ, mal alımına ilişkin satın alma kitabı ve uygulama rehberinde yer alan hükümler uygulanacaktır. Aksi takdirde oluşacak ihtilaflarda Samsun mahkemeleri yetkilidir.
 
22.Yüklenici sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz. Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükler yüklenici tarafından ödenecektir.
 
23. Sözleşme ve eklerine aykırı fiil ve davranışların tespit edilmesi halinde oluşacak zarar yüklenici tarafından karşılanır. Aykırı fiilin işin zamanında yapılmasını engel olacak olması halinde imzalanan sözleşmeler, yükleniciye ayrıca protesto çekilmesine gerek kalmadan geçersiz sayılır.
 
24. Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri teknik şartnameler ve eklerinde belirtilen özellikler üzerinden yatırımcı tarafından gerçekleşir.
 
25. Yatırımcı satın alma ve yeterlilik konusunda değişiklik yapma hakkına sahiptir.
 
26. Teklif hazırlama giderleri maliyetlere eklenmez.
 
27. Teklifler ve ekleri kapalı zarflarda bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın üzerine yüklenicinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, ihaleyi yapan yatırımcının açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri yüklenici tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir.
 
İş bu şartname 3 (üç) sayfa 27 (yirmiyedi) maddeden oluşmakta olup, tarafımızca imza altına alınmıştır.
                                                                                                            18 / 05 / 2018
 
 
YATIRIMCI                                                                                               YÜKLENİCİ
 
  ALİ İKİZ                                                                                                   …………………
 
 
 
 
 
ALTINBAŞAK UN İRMİK VE YEM SAN. TİC. A.Ş.ALTINBAŞAK UN FABRİKASI KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ  İÇİN ALINACAK MAKİNALARA AİT TEKNİK ŞARTNAME
 
          Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı Tebliği kapsamında işletmemiz tarafından ALTINBAŞAK UN FABRİKASI KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME Projesi için alınacak mal, malzeme ve ekipman alımı yapılacaktır. Alınacak mal, malzeme ve ekipmanlara ait özellikler, sorumluluklar, satın alma koşulları ve yapılması gerekenler aşağıdadır.
 
Madde 1. Altınbaşak Un Fabrikası Kapasite Artırımı Ve Teknoloji Yenileme Projesi İçin Alınacak Mal, Malzeme ve Ekipmanların Cinsi, Miktarı ve Özellikleri
 
 1. UN SİLOSU 6.ADET
 
 • Ø350 SİLO 15 ring 165 m3  olmalı
 • un=0,60 g/cm3 = 100 ton un, 60 ton kepek olmalı
 • 11 ring olmalı
 • 2 ring 5mm olmalı
 • 5 ring 4mm olmalı
 • 8 ring 3mm olmalı
 • konik 5mm olmalı
 • tepesacı 3mm olmalı
 • Heb 160 çelik şasi ayak olmalı
 • Boş ağırlık 9600 kg olmalı
 
 1. KEPEK SİLOSU 5  ADET
 
 • Ø350 SİLO 11 ring 120 m3 olmalı
 • un=0,60 g/cm3 = 75 ton un, 45 ton kepek olmalı
 • 15 ring olmalı
 • 4 ring 4mm olmalı
 • 7 ring 3mm olmalı
 • konik 5mm olmalı
 • tepe sacı 3mm olmalı
 • Heb 160 çelik şasi ayak olmalı
 • Boş ağırlık 6500 kg olmalı
 
 1. KOVA 260 ELEVATÖR P6 RED. 12M 4KW (KEPEK PAKETLEME) 1 ADET
 
 • Uzunluk 20 mt olmalı
 • Motor:5,5 kw gamak olmalı
 • Redüktör: p6 polat olmalı
 • Kova: 260 lık olmalı
 • İmalat: 300 gr/m2 galvaniz olmalı
 
 
 
 1. ROTOFLOW Ø160 0,75 KW VİBRO 11 ADET
 
 • 0,75 kw şura vibro motor olmalı
 • Siyah sac imalat, elektr statik toz boyalı olmalı
 
 1. Q220 TÜP VİDA 3 ADET
 
 • Uzunluk 4,5 mt olmalı
 • 3  kw Redüktör olmalı
 • Skf yataklı rulman olmalı
 • Siyah sac imalat, elektro statik toz boyalı olmalı
 • Un silo boşaltımı olmalı
 
 1. Q220 TÜP VİDA 3 ADET
 
 • Uzunluk 2 mt olmalı
 • 2,2  kw Redüktör olmalı
 • Skf yataklı rulman olmalı
 • Siyah sac imalat, elektro statik toz boyalı olmalı
 • Un silo boşaltımı olmalı
 
 1. Q300 TÜP VİDA 1 ADET
 
 • Uzunluk 11 mt olmalı
 • 5,5  kw Redüktör olmalı
 • Skf yataklı rulman olmalı
 • Siyah sac imalat, elektro statik toz boyalı olmalı
 • Un silo boşaltımı olmalı
 
 1. Q220 TÜP VİDA 5 ADET
 
 • Uzunluk 2,5 mt olmalı
 • 2,2  kw Redüktör olmalı
 • Skf yataklı rulman olmalı
 • Siyah sac imalat, elektro statik toz boyalı olmalı
 • Un silo boşaltımı olmalı
 
 1. Q300 TÜP U VİDA 1 ADET
 
 • Uzunluk 10 mt olmalı
 • 5,5  kw Redüktör olmalı
 • Skf yataklı rulman olmalı
 • Siyah sac imalat, elektro statik toz boyalı olmalı
 • Un silo boşaltımı olmalı
 
 
 
 
 
 1. ÇİFT TARTIM ÇİFT BOŞALTIM UN TORBALAMA  1 ADET
 
 • Pnomatik aksamlar olmalı
 • Rulman ve yataklama sistemi olmalı
 • 5,5 m yüksekliği motorlu ayarlanabilir ürün çıkış bandı olmalı
 • Dikiş makinası ve ayarlanabilir sütunu olmalı
 • Dokunmatik ekranlı kantar panosu olmalı
 • Çelik kantar üst platformu olmalı
 • Epoksi toz boya imalat  boş ağırlık 6500 kg olmalı
 
 1. KEPEK SİLO DOLUM EKLÜS VE BLOWER 1 ADET
 
 • 250 eklüs olmalı,
 • Fd 70 5,5 kw
 • GGG30 pik döküm gövde
 • 10 kanatlı st37 malzemeden çelik tekerlekli,
 • Açığa yerleştirilmiş ayrı keçeli rulman yataklı
 • 5/8 çift sıra zincir, dişli ve muhafazası ile birlikte
 • Blover gövde malzemesi GG20
 • Blover pompa ana gövdesi
 • Rulman ve dişliler sıçratmalı yağ ile yağlanmaktadır.
 • Basınç ayarlı emniyet supabı
 • Emme ve basma susturucuları
 • Hava filtresi ve bağlantı tertibatı
 • Konik sıkma burçlu kasnaklar
 • Manometresi basınç saati
 • Lastik vibrasyon takozları
 
 1. KEPEK SİLO DOLUM YÖN KLAPELERİ 2 ADET
 
 • Q60 Y klapesi
 • Etal özellikli alüminyum gövde
 • St37 kalite çelik iç rotoru (gıda boyalı)
 • Sensör bağlantı ayakları (sensör hariç)
 • Marka pnömatik silindir
 • Marka impuls ventili (220VAC/24 VDC)
 • Hava bağlantı rekor ve pnömatik hortumları
 
 1. RAZMOL BONGALİTE SİLO DOLUM  EKLÜS VE BLOWE 2 ADET
 
 • Ø120 y. Klapesi olmalı,
 • Ürünün farklı bir noktadan x noktaya gönderilmesi için kullanılır olmalı,
 • GGG30 pik döküm gövde
 • 10 kanatlı st37 malzemeden çelik tekerlekli,
 • Açığa yerleştirilmiş ayrı keçeli rulman yataklı
 • 5/8 çift sıra zincir, dişli ve muhafazası ile birlikte
 • Blover gövde malzemesi GG20
 • Blover pompa ana gövdesi
 • Rulman ve dişliler sıçratmalı yağ ile yağlanmaktadır.
 • Basınç ayarlı emniyet supabı
 • Emme ve basma susturucuları
 • Hava filtresi ve bağlantı tertibatı
 • Konik sıkma burçlu kasnaklar
 • Manometresi basınç saati
 • Lastik vibrasyon takozları
 
 1. UN SİLO DOLUM ASPRASYON FİLTRESİ 1 ADET
 
 • 19 torba filtre , df45 2,2 kw blower olmalı,
 • 4 kw aspratör ve 0,55 kw sıyırgılı olmalı,
 • Ø190 h.kilidi 0,25kw redüktör ve tablası olmalı,
 • Epoksi toz boyalı olmalı,
 
 1. KEPEK,RAZMOL BONGALİTE SİLO DOLUM ASPRASYON FİLTRESİ  (ORTAK ÇALIŞACAK) 1 ADET
 
 • 19 Torba filtre,
 • df 45 2,2 kw blower olmalı,
 • 4 kw aspiratör ve 0,55 kw sıyırgılı
 • Q190 h. Kilidi 0,25 kw redüktör ve tablasıyla
 • Epoksi toz boyalı olmalı,
 
 1. UN TORBALAMA ASPRASYON FİLTRESİ 1 ADET
 
 • 19 torba filtre , df 45 2,2 kw blower olmalı,
 • 4 kw aspratör ve 0,55 kw sıyırgılı olmalı,
 • Ø190 h.kilidi 0,25kw redüktör ve tablası olmalı,
 • Epoksi toz boyalı
 
 1. UN TORBALAMA BLOWER DOLUM HATTI 1 ADET
 
 • Ø500 eklüs , df 135 30 kw blower olmalı,
 • Ø159 / ø153 çelik boru hattı olmalı,
 • Ø120 siklon ile beraber olmalı,
 
 1. YÜKLEME BANTI 1 ADET
 
 • 14 Metre,
 • Şasi ile kiriş altına bağlanabilmeli
 • Teleskopik konveyör, genellikle seri bir şekilde kamyonet, kamyon ve TIR’ları yüklemek ve boşaltmak üzere tasarlanmıştır
 • Bant genişliği olarak 500-750 mm’ye kadar çıkabilir
 • Gerektiğinde hidrolik piston monte edilerek yukarı- aşağı, sağa- sola hareket etmesi ve/ veya rulolarla serbest olarak imal edilir
 • Taşıma kapasitesi konveyör düz konumdayken 25-30 kg/m civarındadır.
 • Ana ve iç konstrüksiyon 3 mm sacdan olup yürüyüş tekereklerinin geldiği bölgeler 8 ve 10 mm saclarla takviye desteklidir.
 • Bant bağlantı şasesi NPU’dan imal edilmektedir.
 
Elektik ünitesi:
 • Radyo frekanslı markalı uzaktan kumandalı kontrol (bandın tüm hareketleri)
 • Pano şaft malzemleri
 • Kablo toplama tamburu
 • Metal gören sensör
 
 1. UN TORBALAMA MÜREKKEP PÜSKÜRTME CİHAZI 1 ADET
 
 • Yazıcı
 • Mürekkep JP-K72
 • Make-up TH-18 e
 • Fotosel ve kablosu
 • İnkjet 3’lü ayak seti
 
Madde 2. Sorumluluklar
İhaleye konu olan mal, malzeme ve ekipmanların 1. maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda işveren mal, malzeme ve ekipmanları satın almayabilir. Tedarikçi ilgili maddede belirtilen asgari şartları taşımak zorundadır. Tedarikçi mal, malzeme ve ekipmanlara ait asgari şartları sağladığı taktirde yapılacak sözleşmede belirtilen hususlar dikkate alınarak işveren mal, malzeme ve ekipmanları satın alacaktır.
Tedarikçi söz konusu ihale kapsamında ihaleye teklif vermekte ve vermemekte serbesttir.
Tedarikçi ile işveren arasında yapılacak sözleşmede fiyat kesin ve sabit olacaktır. Sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlama yapılmayacak ve fiyat farkı olmayacaktır.
 
Madde 3.  Tekliflerin Değerlendirilmesi
Tedarikçiler söz konusu mal, malzeme ve ekipmanlara ait tekliflerini en geç Ek 1-a: Teklif Vermeye Davet (Mal Alımları İçin) formundaki 5. madde de belirtilen tarihe kadar Arslançayır Köyü Yolu Üzeri  Havza/SAMSUN adresine kapalı zarf usulü ile vermek zorundadır. Tekliflerin değerlendirilmesinde ilgili dokümanlarda belirtilen idari hususlar ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan en az 3 (üç) geçerli teklifin fiyatlarının mukayesesi esas olacaktır. Hiçbir teklif son başvuru tarihinden önce açılmayacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Teknik şartnameye aykırı teklifler fiyatına bakılmaksızın red olunacaktır. Değerlendirme sonucunda, ilgili dokümanlarda belirtilen idari hususlar ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan geçerli teklifler arasında en düşük fiyat teklifini veren tedarikçi seçilecektir.
 
Bu teknik şartnamede belirtilen teknik özellikler tarafımızca incelenmiş ve şartnamede belirtilen tüm hususlar kabul edilmiştir. İstenilen teknik özelliklerin tamamı sağlanacaktır.
 
 18/ 05/ 2018
                                                                                                                     
                                                                                                                       …………………